.

Zip codeCountyChat

.

16910Bradford0

.

16925Bradford0

.

16926Bradford0

.

16945Bradford0

.

17735Bradford0Bradford1

.

18623Bradford0Clinton0

.

18810Bradford0Columbia4

.

18814Bradford0Lycoming131

.

18815Bradford0Montour2

.

18817Bradford0Northumberland1

.

18829Bradford0Potter19

.

18830Bradford0Snyder15

.

18831Bradford0Sullivan43

.

18832Bradford0Tioga27

.

18837Bradford0Union15

.

18840Bradford0Cross-county3

.

18845Bradford0261

.

18846Bradford0

.

18848Bradford0

.

18850Bradford0

.

18851Bradford0

.

18853Bradford1

.

18854Bradford0

.

17764Bradford/Clinton0

.

17765Bradford/Lycoming0

.

18614Bradford/Sullivan0

.

16914Bradford/Tioga0

.

16932Bradford/Tioga0

.

16936Bradford/Tioga0

.

16947Bradford/Tioga0

.

17724Bradford/Tioga0

.

16822Clinton0

.

16841Clinton0

.

16848Clinton0

.

16871Clinton0

.

17721Clinton0

.

17726Clinton0

.

17738Clinton0

.

17745Clinton0

.

17747Clinton0

.

17748Clinton0

.

17750Clinton0

.

17751Clinton0

.

17760Clinton0

.

17767Clinton0

.

17773Clinton0

.

17778Clinton0

.

17779Clinton0

.

17729Clinton/Potter0

.

17815Columbia4

.

17820Columbia0

.

17839Columbia0

.

17846Columbia0

.

17858Columbia0

.

17859Columbia0

.

17878Columbia0

.

17888Columbia0

.

17920Columbia0

.

18603Columbia0

.

18631Columbia0

.

17814Columbia/Sullivan0

.

17701Lycoming12

.

17702Lycoming90

.

17720Lycoming0

.

17723Lycoming0

.

17727Lycoming0

.

17728Lycoming1

.

17739Lycoming0

.

17740Lycoming0

.

17742Lycoming0

.

17744Lycoming0

.

17752Lycoming6

.

17754Lycoming0

.

17756Lycoming22

.

17758Lycoming0

.

17762Lycoming0

.

17763Lycoming0

.

17769Lycoming0

.

17771Lycoming0

.

17774Lycoming0

.

17776Lycoming0

.

17737Lycoming/Sullivan3

.

17810Lycoming/Union0

.

17821Montour2

.

17822Montour0

.

17884Montour0

.

17017Northumberland0

.

17730Northumberland0

.

17749Northumberland0

.

17772Northumberland0

.

17777Northumberland0

.

17801Northumberland0

.

17823Northumberland0

.

17830Northumberland0

.

17832Northumberland0

.

17834Northumberland0

.

17836Northumberland0

.

17840Northumberland0

.

17847Northumberland0

.

17850Northumberland0

.

17851Northumberland1

.

17857Northumberland0

.

17860Northumberland0

.

17865Northumberland0

.

17881Northumberland0

.

15834Potter0

.

16720Potter3

.

16743Potter0

.

16746Potter0

.

16748Potter0

.

16915Potter0

.

16922Potter15

.

16923Potter0

.

16927Potter1

.

16937Potter0

.

16941Potter0

.

16948Potter0

.

16921Potter/Tioga0

.

16943Potter/Tioga0

.

16950Potter/Tioga0

.

17812Snyder0

.

17813Snyder0

.

17827Snyder0

.

17831Snyder0

.

17833Snyder0

.

17842Snyder14

.

17843Snyder0

.

17853Snyder0

.

17861Snyder0

.

17862Snyder0

.

17864Snyder0

.

17870Snyder1

.

17886Snyder/Union0

.

17731Sullivan0

.

17758Sullivan0

.

17768Sullivan0

.

18616Sullivan2

.

18619Sullivan0

.

18626Sullivan26

.

18628Sullivan2

.

18632Sullivan13

.

18833Sullivan0

.

16901Tioga19

.

16911Tioga0

.

16912Tioga0

.

16917Tioga0

.

16918Tioga0

.

16920Tioga1

.

16928Tioga0

.

16929Tioga0

.

16930Tioga0

.

16933Tioga0

.

16935Tioga3

.

16938Tioga1

.

16939Tioga0

.

16940Tioga0

.

16942Tioga0

.

16946Tioga3

.

17765Tioga0

.

17829Union0

.

17835Union0

.

17837Union14

.

17844Union0

.

17845Union0

.

17855Union0

.

17856Union1

.

17880Union0

.

17883Union0

.

17885Union0

.

17887Union0

.

261