.

EmbassiesSecretary of State

.

YearIn CablegateNot leaked (estimated)Total (estimated)YearIn CablegateNot leaked (estimated)Total (estimated)

.

20052393372072960052005140

.

20064169913788717958620061100

.

200743752721081158602007584163536164120

.

200846872517389861020082369132679135048

.

2009525866767512026120094050128299132349

.

Total208842401480610322Total7127431517

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.