.

PeriodTimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday

.

17:45 - 8:30TransfigurationTransfigurationTransfigurationTransfigurationTransfiguration

.

28:35 - 9:20Cultural MagicCultural MagicCultural MagicCultural MagicCultural Magic

.

39:25 - 10:10History of MagicHistory of MagicHistory of MagicHistory of MagicHistory of Magic

.

410:15 - 11:00Musical StudyMusical StudyMusical StudyMusical StudyMusical Study

.

511:05 - 11:50LunchLunchLunchLunchLunch

.

611:55 - 12:40Advanced Transfiguration IAdvanced Transfiguration IAdvanced Transfiguration IAdvanced Transfiguration IAdvanced Transfiguration I

.

712:45 - 1:30Defense Against the Dark ArtsDefense Against the Dark ArtsDefense Against the Dark ArtsDefense Against the Dark ArtsDefense Against the Dark Arts

.

81:35 - 2:20Charms/WandworkCharms/WandworkCharms/WandworkCharms/WandworkCharms/Wandwork

.

92:25 - 3:10LatinLatinLatinLatinLatin

.