.

รายชื่อ เบอร์ โทร จนท. สาสุข อ.ปลาปาก

.

อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

.

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสำนักงาน

.

1นายไพโรจน์ คำหาญสาธารณสุขอำเภอปลาปาก0810518569สสอ.ปลาปาก

.

2นายธวัชชัย แสงจันทร์นักวิชาการสาธารณสุข0849528370042589075

.

3นางวาสนา ดวงขำทวีสุขเจ้าพนักงานธุรการ0879067565สสอ.ปลาปาก

.

4นายวัชรพงษ์ คำเชียงนักวิชาการสาธารณสุข0872165415สสอ.ปลาปาก

.

5นางสุทธิณี เคนนาดีลูกจ้าง0896187387สสอ.ปลาปาก

.

6นายสุทธิพร สุพล*นักวิชาการสาธารณสุข0815447197สอ.นามะเขือ

.

7นายประวิทย์ นามอำนาจเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน0854556749สอ.มหาชัย

.

8นางจารุวรรณ วงค์ศรีชา*เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข0899408124หนองเทาใหญ่

.

9นางสิรินทร แสนสุภาลูกจ้าง0813698273สอ.มหาชัย

.

10นางวินัย แสนสุภาลูกจ้าง0852420712สอ.มหาชัย

.

11นายทวี ดีละ*เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข0895779561สอ.โคกสูง042051615

.

12นายพยาทัย บัวชุมนักวิชาการสาธารณสุข0833611517หนองเทาใหญ่

.

13นายเสรีชัย โยธีเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสอ.โคกสูง042051615

.

14นางนพดา วงค์สินไชยเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสอ.โคกสูง042051615

.

15นางรัตนา อุดมเลิศลูกจ้าง085-7510401โคกสูง

.

16นางนงเยาว์ ภาวะดีลูกจ้างโคกสูง

.

17นางสุรีย์มาส แกล้วกสิกรรม*เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข0862214710สอ.โคกสว่าง042537061

.

18นางสาวภูนีรัตน์ ลี้พลพยาบาลวิชาชีพ0862274823โคกสว่าง

.

19นายธีรพล ธงชัยนักวิชาการสาธารณสุข0817880649โคกสว่าง

.

20นางสง่า เสนจันตะลูกจ้าง082-8531828โคกสว่าง

.

21นายสมยศ อุตตะมะลูกจ้าง0862287100โคกสว่าง

.

22นางทัศนา คุ้มหนองฮี*เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข0879494950นาดอกไม้

.

23นางประนมพร เจริญศรีเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน0817992571สสอ.ปลาปาก

.

24นายเทพพิทักษ์ คนคล่องพยาบาลวิชาชีพ0844025540กุตาไก้

.

25นางลูกจ้าง0801998519หนองเทาใหญ่

.

26นางวาสนา พ่อตาแสงลูกจ้าง075-8510794หนองเทาใหญ่

.

27นายพรชัย พรหมาบุตร*เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข085-4635325สอ.หนองฮี042585072

.

28นางพินโย มีโชติพยาบาลวิชาชีพ 089-5767176หนองฮี

.

29นายอภิชาติ ขันตีนักวิชาการสาธารณสุข080-1783737หนองฮี

.

30นางวรมา ขันตีลูกจ้าง084-7861983หนองฮี

.

31นางไป่ อินทะจักร์ลูกจ้าง087-4827980หนองฮี

.

32นางรมณีย์ ประทุมทอง*เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข0895734550โพนสวาง

.

33นายชัชวาล นามพลแสนนักวิชาการสาธารณสุข0810560173นามะเขือ042537794

.

34นางสาวพรศรี เข็มปัญญาลูกจ้างนามะเขือ042537794

.

35นายกฤษณะ ผาแดงลูกจ้าง084-7554378กุตาไก้

.

36นายสุรศักดิ์ ยอดมงคลนักวิชาการสาธารณสุข0833583668สอ.นาดอกไม้

.

37พ.จ.อ.ธีระยุทธ อรรคสังข์พยาบาลวิชาชีพ0813697099นาดอกไม้042537793

.

38นายกิตติศักดิ์ ภูลายเรียบลูกจ้าง0892761779นาดอกไม้

.

39นายสิทธิรงค์ บัวชุม*เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข0895772516สอ.กุตาไก้

.

40นายมุฎฐิฑ์ไกร โพธินนักวิชาการสาธารณสุข0819658562โพนสวาง042537804

.

41นางขนิษฐา เศษฤทธิ์ลูกจ้าง0862212869กุตาไก้

.

42นางสาวประภาสิริ แมดจ่องลูกจ้าง082-1052269นามะเขือ

.

43นายสุธรรม เคนนาดี*เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข0817692182สอ.โพนสวาง

.

44นายสถาพร มุ่งหมายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน0833379979โพนสวาง

.

45นายธนบูลย์ ทุมเที่ยงลูกจ้าง0872926452โพนสวาง

.

46นางรุ่งทวี ชมชื่นลูกจ้างโพนสวาง

.

47แอน เกณฑ์คงค้างรพ.ปลาปาก894182803รพ.ปลาปาก

.

48อำนาจ ภูวิชัยสสจ.นครพนม810581646สสจ.นครพนม

.

49อำนาจ ภูวิชัยสสจ.นครพนม864580599สสจ.นครพนม

.

50นางสาวปริศนา จำปาบุรี *** ย้ายนวก.สาธารณสุข082-8590738รพ.สต.มหาชัย

.

51นางสาวอรุณี ฝาระมี*** ย้ายนวก.สาธารณสุข084-8873454รพ.สต.กุตาไก้

.

52นางสาวอรสุดา ศรีพรมนวก.สาธารณสุข087-2346774รพ.สต.นามะเขือ

.

53นางสาววรรณภา เพียชมาตย์นวก.สาธารณสุข087-7757763รพ.สต.หนองเทาใหญ่

.

54นางสาวภัสรา แสงวงศ์นวก.สาธารณสุข084-7981807รพ.สต.โคกสูง

.

55นางสาวแคทรียา สุวรรณไตรย์นวก.สาธารณสุข087-7464087รพ.สต.หนองฮี

.

56นางสาวอ้อมใจ ขันตีนวก.สาธารณสุข080-0078430รพ.สต.โคกสว่าง

.

57นางสาวปรารถนา นันทะรัตน์นวก.สาธารณสุข080-4177852รพ.สต.โพนสวาง

.

58จสอ.วรรณา ผ่องผานวก.สาธารณสุข080-0070288รพ.สต.นาดอกไม้

.

59นางสาวกลิ่นผกา คำสอนพนักงานบันทึกข้อมูล087-8573756รพ.สต.หนองเทาใหญ่

.

60นางคำใบ นันชะนะลูกจ้างทำความสะอาด085-7496727รพ.สต.นาดอกไม้

.

61นางวัฒนา จันทร์ศรีเมืองพนักงานบันทึกข้อมูล081-1411519รพ.สต.นาดอกไม้

.

62นายทรงพล แกล้วกสิกรรมพนักงานบันทึกข้อมูล085-7575133รพ.สต.โคกสว่าง

.

63นายอำพล อุ่นชัยพนักงานบันทึกข้อมูล089-6651983รพ.สต.มหาชัย

.

64นางสาววรินทรา คำศรีพนักงานบันทึกข้อมูล089-9415561รพ.สต.กุตาไก้

.

65นางออนอุมา มหาลาภไพศาลผช.แพทย์แผนไทย087-2291660รพ.สต.นามะเขือ

.

66นางสาวพัตรา เก้วมะพนักงานบันทึกข้อมูล083-3578365รพ.สต.โคกสูง

.

67นางสาวพลอยไพลิน ทับทิมนักวิชาการสาธารณสุข089-2781270รพสต.กุตาไก้

.

68นางมอน เรือนงามลูกจ้าง083-3316220รพสต.โคกสูง

.

39นางยุพาพรรณ แสนสุภาลูกจ้าง080-1919773รพสต.มหาชัย

.

70นางสาวทิพย์สุดา ใยบัวลูกจ้าง085-4623920รพ.สต.นาดอกไม้

.

71นางสาวนิลาวัลย์ ทนุราชจพ.สาธารณสุข081-0697818รพ.สต.นามะเขือ

.

72นายศราวุฒิ จพ.ทันตสาธารณสุข086-1056231รพ.สต.กุตาไก้

.

73นางกัญญารัตน์ จพ.สาธารณสุข082-1202370รพ.สต.กุตาไก้

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เจษฎา 021599922-1533