.

.

ฌาปนสถานแห่ง

.

.

.

ญัตติญัตติ

.

.

.

ฎีกา (ใบแจ้งขอเบิกเงินจากคลัง) ฎีกา

.

ฎีกา (ใบบอกบุญ) ใบ

.

ฎีกา (หนังสือเขียนนิมนต์พระสงฆ์) ฉบับ

.

.

.

ฐานฐาน

.

ฐานทัพฐาน, แห่ง

.

.

.

เณร, สามเณรรูป