.

FeatureS
U
F
X
P
R
L
P
I
T
4
S
t
u
f
P
e
r
l
A
G
U
F
B
l
i
z
G
r
i
d
V
u
d
o
H
B
o
t
H
e

.

Frame Types

.

RaidXXxxxxxxxx

.

* Raid Pet Mini-frameXXxx-xxxxxXFeature available

.

** Raid Pet Mini-frame alignX--x

.

* Raid Target Mini-framex-xFeature not available

.

PartyXXxxxxxxxxx

.

* Pet Mini-frameXXxxxxxxxxx*See text for details

.

* Target Mini-frameXXxxxx

.

PlayerXXxxxxxx-Feature not applicable

.

TargetXXxxxxxx

.

* Target of TargetXXxxxxx

.

** Target of Target of TargetXXxxxx

.

PetXXxxxxxx

.

* Pet TargetXXxx

.

Focus XXxxxxxxx

.

* Focus TargetXXxxxxx

.

BossXxx

.

* Boss TargetXx

.

Main TankX*xxxxx

.

* MT TargetX*xxx

.

Main AssistX*xxxx

.

* MA TargetX*xxx

.

ArenaXxx

.

* Arena TargetXxx

.

* Arena PetXxx